full size logo

Усогласување на наставните програми за соо со позеленување и целите за одржлив развој

Цели на учење

Овој проект се однесува на позеленување на стручното образование, кој го опишува развојот на знаења, вештини и ставови кои поттикнуваат култура на одржливи практики во заедницата, работното место и институционалната средина. Позеленување за одржлива средина има за цел да ја подигне свеста кај учениците и наставниците од стручно или академско потекло во врска со концептот и економијата на позеленување на стручното образовение и општествата. Ова се постигнува преку акредитиран модул за обука кој може да се вклучи во која било наставна програма за СОО, или да се изучува како независна програма. Иницијативата се спроведува во рамките на проектот Еразмус+ на ЕУ, 2018-1-MT01-KA202-038471.

  • Почеток на проектот: 09/2018
  • Завршување на проектот: 12/2021
  • Целни групи: ученици во стручно образование и обука, наставници за стручна обука, заедници
  • Земји учеснички: Малта, Северна Македонија, Грција, Шпанија

Позеленување за одржливо опкружување е проект на ЕУ Еразмус+ (Клучна акција 2: Соработка за иновации и размена на добри практики) кој вклучува насоки за имплементација за усогласување на наставните програми за стручно образование и стручност со позеленувањето и целите за одржлив развој. Резултатите од проектот се креирани и имплементирани од меѓународните партнери како тим и оттука ги одразуваат нивните специфични национални сценарија.

Предизвици на кои се однесува оваа иницијатива

Зелена свест

Подигнување на свеста за прашањата за позеленување во сите дисциплини за стручно образование и обука и нивно поврзување со приоритетите на ЦОР

Дисеминација на знаење

Дисеминација на знаење и испорака на акредитирана обука поврзана со позеленување за да се исполнат зацртаните цели.

Позеленување на наставните програми

Дизајн, развој и распоредување на акредитиран модул што може да биде вклучен во која било наставна програма за курсеви за стручно образование и обука или да се предава независно

Зголемување на вештините на едукаторите

Обезбедување на поусовршени вештини за наставниците за стручно образование и обука во врска со прашањата за позеленување и животната средина

Достапност

Обезбедување на релевантни информации за учениците за стручно образование и обука и нивните локални заедници во позеленување на образованието

Додадена вредност

Зошто оваа иницијатива е успешна?

Иницијативата „Позеленување за одржливо опкружување“ се однесува на идентификуваната потреба на национално ниво за наставни програми за стручно образование и обука кои се фокусираат на „Позеленување“ на курсевите за обука за стручно образование и обука и вклучување информации за целите за одржлив развој. Други елементи кои придонесуваат за успехот на иницијативата го вклучуваат фокусот на ефективноста на наставниот процес и усовршувањето на наставниците за да ги подготват за решавање на овие клучни прашања.

Која е додадената вредност на овој пример?

Модулот за обука дава одговори за тоа зошто позеленувањето е важно, што може да се направи за да се поддржи позеленувањето и како може да се постигне зеленилото. Ја воведува економијата на зеленилото, како и аспектите за обновливите извори на енергија, ресурсите и животната средина.

Бидејќи оваа иницијатива е соработка на четири европски земји, резултатите се колективно имплементирани, а крајните резултати ги одразуваат специфичните потреби на секоја земја. Ова ниво на контекстуализација покажува дека основниот модул за учење може да се развие и потоа да се прилагоди со минимален напор за специфични средини.

Влијание на наставните програми

Какви импликации има овој пример за сегашните или идните наставни програми?

Проектот има директно влијание врз наставните програми за стручно образование и обука преку развој на акредитиран модул за обука кој може да биде вклучен во кој било курс за обука за стручно образование и обука со минимална контекстуализација. Ова вклучува обука на наставниците и подготовка за испорака на модулот за обука.

Како овој пример влијае на системите за стручно образование и обука?

Овој пример има влијание на институционално и системско ниво поради акредитацијата на наставните програми на MCAST. Има импликации на меѓународно ниво за оваа иницијатива како успешен пример за соработка меѓу повеќе засегнати страни за решавање на прашањата за стручно образование и обука и производство на локално контекстуализирани резултати во призната област од големо значење, како што е позеленувањето.

Како овој пример одговара на индустриските и социјалните барања?

За индустријата, оваа иницијатива е важна затоа што вработените кои се свесни за прашањата за позеленување и одржливост, и кои се социјално свесни, можат да бидат двигател за зголемена ефикасност и продуктивност, што ќе доведе до повисока конкурентност. Ова одговара на општествените барања за подигање на свеста за прашањата поврзани со позеленувањето и промовирањето на одржливо општество за идните генерации, во контекст на Целите за одржлив развој.

Преодност

Кои компоненти на оваа практика може да имаат практична вредност за другите центри/институции на UNEVOC?

Единицата е дизајнирана на таков начин што е универзално применлива за европските и малтешките квалификациски рамки за ученици од Ниво 4, без оглед на нивниот курс на студии или дали се стручни или академски ученици. Со цел да се постигне ова, дизајнот на единицата беше ориентиран да поучува за фундаменталните принципи на позеленувањето, пред да продолжи со ангажирање на учениците преку практични студии на случај. Според дизајнот, резултатите се наменети за репликација и контекстуализирана употреба за други заинтересирани страни за стручно образование и обука

Кои предизвици ги гледате ако се префрлат во друг контекст?

Потребна е одредена адаптација за контекстите на други земји, но иницијативата дава примери за тоа како тоа е постигнато во четири европски земји, а овие материјали за учење ќе бидат достапни за бесплатна употреба на крајот на 2021 година на англиски, грчки, македонски и шпански.

heavy

Резултати од проектот

Модул за обука на ученици

Акредитиран модул за обука за ученици наречен Позеленување за одржлива средина на Европската рамка на квалификации (EQF) Ниво 4

Модул за обука на наставници

Модул за обука на наставници за зголемување на ефективноста на наставниот процес за Резултат 1

Пакет со алатки за наставници

Пакет со алатки наменети за помош на наставниците во текот на наставниот процес

Позеленување во веб-страницата и апликацијата за стручно образование и обука

Дизајн и развој на веб-страница и апликација за помагање во ширењето на резултатите од проектот, ресурси заедно со позелени вести, проекти и настани

Лого

Дизајнот на логото што ги одразува основните аспекти на резултатите и исто така ги обединува под заедничко претставување.

Водич за позеленување на кампус

Иницијатива „Зазеленување на кампусот“ низ партнерските институции со цел да се создаде информативен прирачник за оваа тема за другите засегнати страни за стручно образование